ALGEMENE VOORWAARDEN WEBWINKEL DE SCHROBBELER B.V.

9 april 2009

Artikel 1 Algemeen

1.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze voorwaarden van toepassing op iedere (rechts-)betrekking tussen De Schrobbeler B.V. (hierna: “Schrobbelèr”) en Koper. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen.

1.2 Onder “Koper” wordt in deze voorwaarden verstaan iedere bezoeker van de Schrobbelèr webwinkel en iedere (rechts-)persoon die bij Schrobbelèr webwinkel Producten koopt of wenst te kopen. Onder “Overeenkomst” wordt begrepen iedere rechtsverhouding die ontstaat tussen Schrobbelèr en Koper alsmede iedere

(rechts-)handeling ter voorbereiding of uitvoering daarvan. Onder “Producten” vallen alle zaken die het voorwerp zijn van een Overeenkomst.

1.3 Toepasselijkheid van door Koper gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.4 De Nederlandse tekst van deze voorwaarden is steeds beslissend en prevaleert bij botsing boven alle vertalingen daarvan.

Artikel 2 Aanbiedingen en Overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Schrobbelèr zijn vrijblijvend. Voorts zijn alle aanbiedingen herroepelijk, ongeacht of deze een termijn voor aanvaarding inhouden. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van Producten (zolang de voorraad strekt).

2.2 Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan Koper is verzonden naar het door Koper opgegeven emailadres.

2.3 Getoonde of verstrekte monsters en modellen gelden slechts als aanduiding, zonder dat Producten daaraan hoeven te beantwoorden. Geringe afwijkingen ten aanzien van opgegeven maten, gewichten, getallen, kleuren en dergelijke gelden niet als tekortkomingen.

2.4 Onverminderd het overigens in deze voorwaarden bepaalde, komen Koper en Schrobbelèr uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige Overeenkomst tot stand komt. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van aanbod en aanvaarding. Ten aanzien van de vraag of een Overeenkomst tot stand is gekomen, zijn de elektronische bestanden van Schrobbelèr beslissend.

Artikel 3 Annulering

3.1 Bij gehele of gedeeltelijke annulering van de Overeenkomst door Koper is door Koper een schadevergoeding verschuldigd van 10% van hetgeen Koper bij volledige uitvoering van de Overeenkomst had moeten betalen. Indien de Overeenkomst (een) Product(-en) betreft dat/die speciaal voor Koper is/zijn vervaardigd, is annulering uitsluitend mogelijk tegen voldoening van 100% van de overeengekomen som, onverminderd het bepaalde in artikel 6.

Artikel 4 (Af-)levering

4.1 De door Schrobbelèr opgegeven (af-)leveringstermijn is niet fataal. Het enkele verstrijken van de (af-)leveringstermijn levert geen verzuim op. Schrobbelèr zal de (af-)leveringstermijn zoveel mogelijk in acht nemen. Overschrijding van de (af-)leveringstermijn levert Koper geen recht op (schade-)vergoeding op.

4.2 Bij overschrijding van de (af-)leveringstermijn zal Koper bij aangetekend schrijven Schrobbelèr in gebreke stellen en haar een redelijke termijn van tenminste 14 werkdagen gunnen om alsnog na te komen. Slechts indien Schrobbelèr ook binnen die redelijke termijn niet nakomt, heeft Koper het recht de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat Schrobbelèr tot enige schadevergoeding gehouden is.

4.3 (Af-)levering vindt plaats op het adres dat door Koper bij totstandkoming van de Overeenkomst is opgegeven. De keuze van de wijze van verzending is aan Schrobbelèr. (Af-)levering vindt eerst plaats nadat betaling overeenkomstig het bepaalde in artikel 9 heeft plaatsgevonden.

4.4 Schrobbelèr heeft te allen tijde het recht in gedeelten af te leveren, welke deelprestaties zij steeds gerechtigd is afzonderlijk te factureren.

4.5 Indien Koper de te leveren Producten niet, niet tijdig en/of niet behoorlijk in ontvangst neemt, zal hij zonder ingebrekestelling in verzuim zijn en is Schrobbelèr in ieder geval gerechtigd de overeengekomen prijs te factureren. Schrobbelèr is alsdan, onverminderd haar overige uit de wet voortvloeiende bevoegdheden, tevens gerechtigd de te leveren Producten voor rekening en risico van Koper op te slaan; alle hieruit voortvloeiende kosten, waaronder begrepen stijging van rechten, heffingen, premies en dergelijke, zijn voor rekening van Koper.

4.6 Indien zich een situatie voordoet als bepaald in artikel 4.5 en Koper nadien, ondanks een hem door Schrobbelèr gestelde redelijke termijn, nog steeds niet, niet tijdig en/of niet behoorlijk afneemt, zal Schrobbelèr van al haar verplichtingen zijn bevrijd.

4.7 Bij levering in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

Artikel 5 Prijzen

5.1 Alle prijzen luiden inclusief BTW, doch exclusief kosten van vervoer en/of verzending, andere in verband met de levering te maken kosten, alsmede van overheidswege verschuldigde heffingen en/of belastingen.

5.2 Schrobbelèr is gerechtigd de door haar gehanteerde prijzen te wijzigen. Indien de prijs wordt verhoogd, heeft Koper, natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, het recht, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, de Overeenkomst te ontbinden, tenzij is overeengekomen dat levering van de Producten later dan drie (3) maanden na het totstandkomen van de Overeenkomst zal plaatsvinden.

Artikel 6 Bedenktijd, ontbinding en reclames

6.1 Indien sprake is van een Koper, natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, heeft deze het recht de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 werkdagen na ontvangst van de Producten.

6.2 De kosten van retourzending van de Producten na ontbinding overeenkomstig het in lid 1 bepaalde zijn voor rekening van Koper. Na ontvangst van de retourgezonden Producten door Schrobbelèr, zullen door Koper reeds betaalde bedragen zo spoedig mogelijk aan Koper worden terugbetaald, mits de retourgezonden Producten in goede staat verkeren.

6.3 Koper is verplicht de Producten bij aflevering nauwkeurig te inspecteren. Eventuele gebreken dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 8 dagen na ontvangst van de geleverde Producten te worden gemeld. Indien de Koper een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, is deze termijn 8 dagen na ontdekking van het gebrek.

6.4 Bij reclame overeenkomstig artikel 6.3 zijn de kosten van retourzending van de Producten voor rekening van Koper. Indien tijdig en in overeenstemming met deze voorwaarden is gereclameerd en naar het redelijk oordeel van Schrobbelèr genoegzaam is aangetoond dat de Producten niet geschikt zijn voor het gebruik waarvoor zij zijn bestemd, zal Schrobbelèr de keuze hebben hetzij het ontbrekende af te leveren zodanig dat de Producten alsnog geschikt zijn voor het beoogde gebruik, hetzij de niet-deugdelijk gebleken Producten kosteloos nieuw te leveren, danwel een korting op de prijs te verlenen. Door voldoening aan één van de genoemde prestaties zal Schrobbelèr terzake haar garantieverplichting volledig zijn gekweten en tot geen enkele verdere schadevergoeding zijn gehouden. Vervangen Producten worden eigendom van Schrobbelèr.

6.5 Iedere rechtsvordering uit hoofde van dit artikel vervalt in ieder geval door verloop van één (1) jaar na ontvangst van de geleverde Producten.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1 Schrobbelèr is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, als gevolg van -door Koper aan te tonen- opzet of bewuste roekeloosheid van Schrobbelèr en/of haar tot de directie of bedrijfsleiding behorende leidinggevende ondergeschikten bij de uitvoering van de verplichtingen voortvloeiend uit de tussen Schrobbelèr en Koper gesloten Overeenkomst.

7.2 Schrobbelèr is nimmer aansprakelijk voor:

– indirecte schade, van welke aard dan ook waaronder mede begrepen gevolgschade en/of

– immateriële schade

die Koper, of een derde, lijdt doordat Schrobbelèr of een persoon voor wie zij krachtens de wet aansprakelijk is, tekortschiet in de nakoming van de Overeenkomst.

7.3 Indien Schrobbelèr, op welke grond dan ook, gehouden is tot schadevergoeding is de aansprakelijkheid van Schrobbelèr per gebeurtenis, waarbij een samenhangende reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt, te allen tijde beperkt tot het totaal van de op grond van de gesloten Overeenkomst door Koper betaalde bedragen, exclusief BTW, met een maximum EUR 2.500,– (zegge: vijfentwintighonderd Euro).

7.4 Koper dient Schrobbelèr schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook, terzake vergoeding van schade, kosten, rente en/of verliezen die voortvloeien uit door Schrobbelèr geleverde Producten. Indien Schrobbelèr desondanks aansprakelijk mocht worden gehouden is het bepaalde in de vorige artikelleden onverminderd van toepassing.

Schrobbelèr heeft alsdan voor het gehele door haar voldane bedrag terzake schadevergoeding en kosten recht van regres op Koper.

7.5 Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle

(rechts-)personen van wie Schrobbelèr zich bedient bij de uitvoering van de Overeenkomst.

7.6 Iedere rechtsvordering tot schadevergoeding verjaart in ieder geval door verloop van één (1) jaar na ontvangst van de geleverde Producten.

Artikel 8 Overmacht (Niet-toerekenbare niet-nakoming)

8.1 In geval Schrobbelèr door overmacht verhinderd wordt de Overeenkomst uit te voeren, dan wel uitvoering door overmacht kostbaarder wordt gemaakt, heeft Schrobbelèr het recht voor de duur van de overmachttoestand de Overeenkomst op te schorten, dan wel geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Schrobbelèr tot enige schadevergoeding gehouden is.

8.2 Onder “overmacht” wordt verstaan elke omstandigheid, zowel voorzien als onvoorzien, tengevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs door Koper niet meer kan worden verlangd. Onder een dergelijke omstandigheid worden in ieder geval begrepen staking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel, storingen in de productie, transportmoeilijkheden, brand en andere bedrijfsstoornissen, energiestoringen, in-, uit- en doorvoerverboden, niet-tijdige of gebrekkige aanlevering door toeleveranciers van Schrobbelèr en overige buiten de controle van Schrobbelèr liggende gebeurtenissen zoals overstroming, storm, natuur- en/of kernramp, oorlog en/of oorlogsdreiging, maar ook veranderende wetgeving c.q. overheidsmaatregelen, waaronder begrepen het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk en/of gebruikte communicatiesystemen c.q. het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite. Daarnaast zal Schrobbelèr zich steeds op overmacht kunnen beroepen indien sprake is van ongeschiktheid van zaken en/of personen waarvan/van wie zij zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient.

Artikel 9 Betaling

9.1 Betaling dient te geschieden binnen de termijnen en op één van de wijzen, zoals op de internetsite van Schrobbelèr aangegeven.

9.2 Indien wordt gekozen voor betaling via een creditcard, dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Schrobbelèr is geen partij bij de rechtsverhouding tussen Koper en kaartuitgever.

9.3 Schrobbelèr heeft het recht om bij gebruik van bepaalde betalingsvormen nadere voorwaarden te stellen ten aanzien van minimum- en maximumbesteding en terzake in rekening te brengen kosten. Deze voorwaarden worden kenbaar gemaakt op de internetsite van Schrobbelèr.

9.4 Indien volledige betaling niet binnen de vermelde termijn geschiedt, is Koper van rechtswege in verzuim en een rente ad 10% per jaar verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien de wettelijke rente meer bedraagt dan 10% per jaar is Koper de wettelijke rente verschuldigd.

9.5 Gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van Koper. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 125,- (honderdvijfentwintig Euro).

9.6 Reclameren omtrent de facturering kan -onverminderd het bepaalde in artikel 6.3- slechts binnen de betalingstermijn. Reclames dienen schriftelijk te worden ingediend. Reclames schorten de betalingsverplichting van Koper niet op.

9.7 Betaling strekt allereerst in mindering op de verschuldigde gerechtelijke kosten, de buitengerechtelijke incassokosten, de verschuldigde rente en daarna in volgorde van ouderdom op de openstaande hoofdsommen, ongeacht andersluidende aanwijzing van Koper.

Artikel 10 Ontbinding

10.1 In geval van niet-, niet volledige en/of niet tijdige betaling van een opvorderbaar bedrag en/of de gerechtvaardigde verwachting daarvan, niet-, niet volledige en/of niet tijdige voldoening aan enige andere verplichting uit een Overeenkomst voortvloeiend dan wel de gerechtvaardigde verwachting daarvan, opschorting van betaling, (aanvraag tot) surséance, (aanvraag tot) faillissement, onder curatelestelling, overlijden of liquidatie van zaken van Koper heeft Schrobbelèr het recht om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten dan wel de Overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden en het mogelijk geleverde en nog niet geheel betaalde als haar eigendom terug te vorderen onder verrekening van het eventueel reeds betaalde, onverminderd haar recht op schadevergoeding.

Indien zich één van de in de vorige volzin genoemde situaties voordoet, zijn alle vorderingen van Schrobbelèr op Koper in hun geheel en onmiddellijk opeisbaar, zonder dat voorafgaande ingebrekestelling nodig is.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud

11.1 Schrobbelèr blijft eigenaar van alle door haar verkochte Producten tot voldoening door Koper van de tegenprestatie terzake de door Schrobbelèr krachtens Overeenkomst geleverde of te leveren Producten of terzake de krachtens een zodanige Overeenkomst (tevens) ten behoeve van Koper verrichte of te verrichten werkzaamheden/diensten, alsmede tot voldoening van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige Overeenkomst.

11.2 Koper is voordat volledige betaling heeft plaatsgevonden niet bevoegd de Producten geheel of gedeeltelijk aan derden te verpanden of de eigendommen daarvan over te dragen anders dan overeenkomstig haar normale bedrijf of de normale bestemming der Producten.

Artikel 12 Rechten van intellectuele eigendom

12.1 De naam “Schrobbelèr” is auteursrechtelijk alsmede merkenrechtelijk beschermd. Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de Producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten en blijven berusten bij Schrobbelèr, haar toeleveranciers en andere rechthebbenden. Met de Overeenkomst komt geen overdracht van intellectuele eigendomsrechten tot stand.

12.2 Koper is aansprakelijk voor alle schade die Schrobbelèr lijdt ten gevolge van overtreding van het in de vorige volzin bepaalde.

Artikel 13 Persoonsgegevens

Schrobbelèr zal de gegevens van Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met het privacy-statement zoals op haar internetsite opgenomen.

Artikel 14 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle Overeenkomsten en deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten. Alle geschillen die met Schrobbelèr ontstaan zullen ter beslechting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Breda, tenzij dwingendrechtelijk anders is voorgeschreven.

Artikel 15 Conversie

Indien en voor zover op enige bepaling in deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

Artikel 16 Gegevens Schrobbelèr

Schrobbelèr is gevestigd te Tilburg en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 180333301. Het BTW-identificatienummer is 0077.90.971.B.01. Het correspondentieadres ten aanzien van Overeenkomsten en algemene voorwaarden en het bezoekadres in geval van klachten is de Polluxstraat 29 te (5047 RA) Tilburg.