Actievoorwaarden Schrobbelèr IJskoffie

Deze actie wordt georganiseerd door:
De Schrobbelèr B.V.
Polluxstraat 29
5047 RA Tilburg

De actie zal plaatsvinden vanaf 19 maart 2024 tot en met 31 maart 2024.

Deelnemers dienen ten minste 18 jaar oud te zijn. De Schrobbelèr B.V. is gerechtigd om deze toestemming te verifiëren ten tijde van het uitreiken van een gewonnen prijs.

Over de uitslag van promotionele kansspelen of prijsvragen kan niet worden gecorrespondeerd.

Door deelname aan deze actie verlenen de prijswinnaars toestemming aan De Schrobbelèr B.V. om hun inzending en eventuele foto’s/beeldmateriaal voor promotionele doeleinden met betrekking tot deze actie aan te passen en te gebruiken. 

Door deel te nemen aan deze actie geeft u toestemming aan De Schrobbelèr B.V. om u te mogen benaderen met informatie die betrekking heeft op de tussenstand (middels onze nieuwsbrief) en, indien van toepassing, de uitslag.

De prijs is niet overdraagbaar, niet omwisselbaar en niet uitbetaalbaar in geld.

Indien en voor zover enige bepaling van dit reglement nietig wordt verklaard of vernietigd, zullen de overige bepalingen van dit reglement onverminderd van kracht blijven. De Schrobbelèr B.V. behoudt zich het recht voor de spelregels tijdens de actie, naar eigen goeddunken, en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken en/of te wijzigen en/of de prijzen van de actie te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen. 

Uitgezonderd de gevallen voorzien in deze actievoorwaarden, wordt er over deze actie geen schriftelijke, telefonische of andere correspondentie gevoerd, noch tijdens de actie, noch na de afsluiting ervan.

Persoonsgegevens die bij deelname aan de actie worden verstrekt zullen uitsluitend voor deze actie gebruikt worden en niet aan derden worden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de actie.

De Schrobbelèr B.V. zal ervoor zorgen dat uw persoonsgegevens en verdere verstrekte gegevens met zorg worden behandeld en zal passende technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en tegen elke vorm van onwettige verwerking. U mag uw gegevens te allen tijde inzien en verzoeken ze te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen door een mail te sturen naar info@schrobbeler.nl.

De deelnemer erkent dat deelname aan deze actie voor eigen risico is. De Schrobbelèr B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die op enige andere wijze verband houdt met de actie, waaronder doch uitdrukkelijk niet beperkt tot:

  • de door haar uitgekeerde prijzen;
  • het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de actie en/of het wijzigen van de prijzen;
  • het onrechtmatig gebruik van onze systemen door een derde.

Druk- en zetfouten voorbehouden.

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de winactie kunnen worden gestuurd naar info@schrobbeler.nl. Vermeld daarbij altijd de naam van de winactie. U ontvangt zo spoedig mogelijk een reactie van ons.