Actievoorwaarden Scan & Win

1. Deze actie wordt georganiseerd door:
De Schrobbelèr B.V.
Polluxstraat 29
5047 RA Tilburg

2. De actie zal plaatsvinden vanaf 01 april 2024 tot en met 30 juni 2024.

3. Personeel van Schrobbelèr uitgesloten van deelname aan deze winactie.

4. Meerdere deelnames per persoon en/of IP adres zijn niet toegestaan.

5. De deelname aan de actie impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van deze actievoorwaarden, zonder enig voorbehoud of beperking. Bij overtreding van één van de in deze actievoorwaarden vermelde bepalingen is de deelname van rechtswege nietig. Elke poging tot fraude wordt bestraft met de onmiddellijke uitsluiting van de betrokken deelnemer en/of de begunstigde van de fraude.

6. Deelname aan de winactie is gratis. Deelname vindt plaats door aanmelding met het e-mailadres waarmee het actieformulier is ingevuld. Na zondag 30 juni 2024 maakt Schrobbelèr de winnaar bekend. De winnaar worden bepaalt op basis van een willekeurige selectie. Met een winnaar wordt contact opgenomen via het e-mailadres dat de deelnemer heeft opgegeven bij  aanmelding.

7. De prijs: één tweepersoons Schrobbelèr Strandstoel, niet inwisselbaar voor geld.

8. Door deelname aan deze actie verlenen de prijswinnaars toestemming aan Schrobbelèr om hun namen en eventuele foto’s/beeldmateriaal voor promotionele doeleinden met betrekking tot deze actie te gebruiken. 

9. Door deel te nemen aan deze actie geeft u toestemming aan Schrobbelèr om u te mogen benaderen met informatie die betrekking heeft op de tussenstand (middels onze nieuwsbrief) en, indien van toepassing, de uitslag.

10. De prijzen zijn niet overdraagbaar, niet omwisselbaar en niet uitbetaalbaar in geld.

11. Indien en voor zover enige bepaling van dit reglement nietig wordt verklaard of vernietigd, zullen de overige bepalingen van dit reglement onverminderd van kracht blijven. Schrobbelèr behoudt zich het recht voor de spelregels tijdens de actie, naar eigen goeddunken, en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken en/of te wijzigen en/of de prijzen van de actie te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen. 

12. Uitgezonderd de gevallen voorzien in deze actievoorwaarden, wordt er over deze actie geen schriftelijke, telefonische of andere correspondentie gevoerd, noch tijdens de actie, noch na de afsluiting ervan.

13. Persoonsgegevens die bij deelname aan de actie worden verstrekt zullen uitsluitend voor deze actie gebruikt worden en niet aan derden worden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de actie.

14. De deelnemer erkent dat deelname aan deze actie voor eigen risico is. Schrobbelèr is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die op enige andere wijze verband houdt met de actie, waaronder doch uitdrukkelijk niet beperkt tot:

  • de door haar uitgekeerde prijzen;
  • het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de actie en/of het wijzigen van de prijzen;
  • het onrechtmatig gebruik van onze systemen door een derde.

15. Druk- en zetfouten voorbehouden.

16. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

17. Eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de winactie kunnen worden gestuurd naar info@schrobbeler.nl. Vermeld daarbij altijd de naam van de winactie. U ontvangt zo spoedig mogelijk een reactie van ons.